Ένα τιμολόγιο τελικού καταναλωτή είναι απλό, σαφές και παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις ως προς την κατανάλωση και να επιλέξουν προμηθευτή.  Ένα τιμολόγιο παρέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 
 • τη συνολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, και
 • την ανάλυση της συνολικής τιμής σε:
 1. μια τιμή βάσης που διαμορφώνει το μη ρυθμιζόμενο ή το πιθανώς μη ρυθμιζόμενο σκέλος της τιμής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κόστους παραγωγής και του περιθωρίου προμήθειας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές των προμηθευτών· 
 2. χρεώσεις δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου)· 
 3. υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας (ΥΔΩ)· 
 4. κόστος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ·
 5. άλλα κόστη, και 
 6. φόρους.

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στους τελικούς καταναλωτές με σαφή και κατανοητό τρόπο στους λογαριασμούς, συμβάσεις, συναλλαγές και αποδείξεις τους ή να συνοδεύουν τα προαναφερθέντα στους σταθμούς διανομής τιμολογίων:
 
 • τρέχουσες πραγματικές τιμές και πραγματική κατανάλωση ενέργειας·
 • συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή προς την κατανάλωση του κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, κατά προτίμηση υπό μορφή διαγράμματος·
 • όπου είναι δυνατόν, συγκρίσεις με το μέσο κανονικό ή υποδειγματικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη, και
 • στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των οργανισμών ενέργειας ή συναφών οργανισμών, μαζί με διευθύνσεις ιστοσελίδων, από τις οποίες μπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των διαφόρων κατηγοριών τελικών χρηστών ή/και αντικειμενικές τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισμό χρήσης ενέργειας.
 • συμβουλές ενεργειακής απόδοσης που επισυνάπτονται στους λογαριασμούς και άλλες μορφές ενημέρωσης των τελικών καταναλωτών. 
Στους τελικούς καταναλωτές προσφέρεται η επιλογή ηλεκτρονικών τιμολογιακών πληροφοριών και τιμολόγησης, και εάν οι πελάτες το ζητήσουν λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε ο λογαριασμός τους.  Οι τελικοί καταναλωτές θα λαμβάνουν ατελώς όλους τους λογαριασμούς και τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας και η πρόσβαση των τελικών καταναλωτών στα στοιχεία για την κατανάλωση τους θα είναι επίσης δωρεάν (Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, άρθρο 11, παράγραφος 1).  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τιμολογία μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.