Στις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις, παρουσιάζονται για κάθε ένα από τα έτη 2016 μέχρι και 2020 (σε €σ/kWh): 
  • Τα Τέλη Χρήσης Δικτύου για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση (περιλαμβάνει τη Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης, Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης, Διατίμηση για την Ανάκτηση των Δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και τη Διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας).
  • Η Μέση τιμή της βασικής διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) ανά εξαχθείσα μονάδα.
  • Η Μέση τιμή της βασικής διατίμησης χαμηλής τάσης (Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής -Κώδικας 01)
  • Τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ ανά πωληθείσα μονάδα.
Σημειώνεται ότι το 2017 έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέες ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού της ΑΗΚ, οι οποίες βασίζονται στη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Κ.Δ.Π. 208/2015).