Συνεισφορά Ενεργειακών Πηγών Στο Συνολικό Μείγμα Καυσίμων

Η Αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 91(1)(δ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων. Σύμφωνα με το Νόμο οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα παροχής πληροφοριών από τους προμηθευτές για τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 1279/2015, οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν το ενεργειακό μείγμα στους λογαριασμούς των καταναλωτών του και άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμουν στους καταναλωτές. Μέσω της αποκάλυψης του ενεργειακού μείγματος οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες. Η περίοδος δημοσίευσης των στοιχείων αυτών αρχίζει από την 1η Ιουλίου του έτους Χ+1 μέχρι τη 30η Ιουνίου του έτους Χ+2.

Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές θα πρέπει να δημοσιεύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ηλεκτρισμού πο
υ διαθέτουν στους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Αποκάλυψης Μείγματος Προμηθευτή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)