Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), μετά από διαβούλευση με τους προμηθευτές και το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης σε σχέση με τους δείκτες απόδοσης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που πρέπει να επιτευχθούν από τους προμηθευτές και από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Οι κανονισμοί που καθορίζουν του Δείκτες Απόδοσης μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.

Δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σημαίνει τους δείκτες προμήθειας ηλεκτρισμού και περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα πρότυπα απόδοσης και τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης αυτών, καθώς και το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης του προμηθευτή ή/και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.


Για σκοπούς εύκολης ενημέρωσης επισυνάπτονται οι πίνακες των Κανονισμών (Δείκτες Απόδοσης) σχετικά με τον υποχρεωτικό χρόνο ανταπόκρισης της ΑΗΚ, καθώς και το πρόστιμο που πληρώνεται αυτόματα στους καταναλωτές σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας ανταπόκρισης της ΑΗΚ.