Σύμφωνα με άρθρο 91(1)(γ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Ο διαχειριστής του δικτύου στην περιοχή του καταναλωτή πρέπει να προβεί στην αλλαγή εντός τριών εβδομάδων, με δεδομένου ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης (π.χ. προθεσμία προειδοποίησης, συμφωνημένη ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης). Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν δυσανάλογες υποχρεώσεις που να αποτρέπουν τους καταναλωτές από το να αλλάξουν προμηθευτή. Το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την αλλαγή, ο καταναλωτής θα λάβει τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή του.