Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) μεριμνά για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, τη διασφάλιση σωστής παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και τη σωστή ενημέρωση του κοινού για τα δικαιώματα και τα ωφελήματά του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να ενισχύσει την προστασία και να αναβαθμίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας, και ειδικότερα των ευάλωτων καταναλωτών εξέδωσε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν μέρος του 3ου Ενεργειακού Πακέτου της ΕΕ με τις οποίες η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2012.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιo Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER) με τη στήριξη των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, προέβη στη σύσταση νέας ιστοσελίδας που αφορά αποκλειστικά στην ενημέρωση των καταναλωτών ενέργειας. Η νέα ιστοσελίδα είναι: 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/ENERGY_CUSTOMERS