Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2017, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2018, Προσχέδιο Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες Για Την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών» και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης.   

Επίσης, μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του Προσχεδίου Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, Μέγαρο Ιακωβίδη, (τηλέφωνο 22666363) ή/και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy.

Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις επί του Προσχεδίου Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ στην πιο πάνω διεύθυνση ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.