Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμοι του 2004 έως 2022, ανακοινώνει ότι από τις 26 Απριλίου 2024 μέχρι 27 Μαΐου 2024 θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με τίτλο «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου (Τροποποίηση)».

Όλες οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου, κάτοχοι ή αιτητές αδειών, ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τους, μπορούν να προμηθευτούν πιο κάτω συνημμένο αντίγραφο του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης καθώς και το ενοποιημένο κείμενο της Ρυθμιστικής Απόφασης «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου (Τροποποίηση)» υπό μορφή επισήμανσης αλλαγών.
 
Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις αποκλειστικά επί των τροποποιήσεων που προβλέπονται από το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ μέχρι και την 27η Μαΐου 2024, μέσω του πιο κάτω Χώρου Υποβολής Σχολίων ή συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Σχολίων που βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς το στη ΡΑΕΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο regulator.cy@cera.org.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763.