Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της Προσχέδιο Κανονισμών για Κατάργηση και Αντικατάσταση των «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005» (ΚΔΠ 571/2005) και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω προσχεδίου από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Αγίας Παρασκευής 20, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, 1ος όροφος, (τηλέφωνο 22666363) ή/και από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy. Επιπλέον μπορούν να υποβληθούν σχόλια μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο regulator.cy@cera.org.cy κατά την περίοδο της δημόσιας διαβούλευσης (2 Αυγούστου 2019 με 2 Σεπτεμβρίου 2019).
 
Λευκωσία, 2 Αυγούστου 2019