Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την υπ’ Αρ. 214/2024 Απόφαση της, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2024, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες της δυνάμει του Άρθρου 19 του Νόμου περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2021 καθώς και των Άρθρων 15(3) και 15(4) του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1804 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, αποφάσισε να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της (www.cera.org.cy) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2024, Προσχέδιο Έκθεσης με θέμα «Assessment Report in Accordance with Articles 15(3) and 15(4) of Regulation (EU) 2023/1804 on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructures», και ειδοποιεί όλους τους συμφεροντούχους ότι μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου της Έκθεσης γραπτώς στη ΡΑΕΚ  μέσω του πιο κάτω Χώρου Υποβολής Σχολίων ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763, εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προσχεδίου της Έκθεσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ήτοι έως και τις 2 Αυγούστου 2024).