Στις 20 Οκτωβρίου 2021, εκπρόσωποι των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της νότιας Ευρώπης, συναντήθηκαν στην Αθήνα στην πρώτη συνάντηση της Άτυπης Ομάδας των Νότιων Ρυθμιστών (SRIG). Η συνάντηση ήταν μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας και της Γαλλίας και χαιρετίστηκε από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Κύπρου, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας. 

Οι Πρόεδροι των Νοτίων Ρυθμιστικών Αρχών αναγνώρισαν την αξία της στενής συνεργασίας για τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων για κοινά ζητήματα και εξελίξεις στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα και παρουσίασαν τις απόψεις τους για τα οφέλη από μια τέτοια συνεργασία όσον αφορά τις υπάρχουσες ή πιθανές περιφερειακές ευκαιρίες και προκλήσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο. 

Οι Ρυθμιστικές Αρχές του Νότου εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την κοινή τους συμμετοχή σε διεθνείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και συμφώνησαν να αναζητήσουν τρόπους για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους εντός αυτών. 

Οι Πρόεδροι των Ρυθμιστικών Αρχών του Νότου συζήτησαν τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του συστήματος στον ευρωπαϊκό νότο.
 

On October the 20th, 2021, representatives of National Regulatory Authorities from the EU Member states of southern Europe, met in Athens in the first meeting of the Southern Regulators Informal Group (SRIG). The meeting was an initiative undertaken by the regulatory authorities of Greece and France, and was welcomed by the NRAs of Cyprus, Italy, Portugal, Slovenia, and Spain.

The Presidents of Southern Regulators acknowledged the value of close cooperation to discuss and exchange views and positions on common issues and developments in the European energy sector and presented their views on the benefits from such a cooperation regarding the existing or potential regional opportunities and challenges in the European south.

Southern Regulators expressed their views regarding their common participation in international and regional Organizations and agreed to seek ways to enhance their cooperation within them.

The Presidents of Southern Regulators discussed the impact of the current crisis of power and natural gas prices in European and national level, and issues relating to system resilience in the European south.