Ειδικότερα, σε συνέχεια:
  • της υπ’ αριθμόν 214/2022 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με την οποία αποφασίστηκε η έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας για διερεύνηση κατά πόσο οι ενέργειες ή/και πιθανές παραλείψεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ως προς το χειρισμό των προβλημάτων που προέκυψαν, συνυπήρχαν ή/και εξακολουθούν να υπάρχουν στον Δακτύλιο υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης της αστικής περιοχής Λευκωσίας, συνιστούν παραβάσεις των όρων της άδειάς του και/ή του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και
  • της υπ’ αριθμόν 337/2023 Απόφασης τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2023, με την οποία υιοθέτησε το Πόρισμα της Επιτροπής Έρευνας και διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως παραβάσεις της άδειας Ν.419(Α)/ΔΣΜ1-2004 ή/και των διατάξεων του Ν.130(Ι)/2021,
η ΡΑΕΚ ανακοινώνει ότι με τη σημερινή υπ’ αριθμόν 446/2023 Απόφασή της ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης πιθανής παράβασης.

Η ΡΑΕΚ με την υπό αναφορά Απόφασή της αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την στον ΔΣΜΚ διοικητικού προστίμου ύψους εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000) το οποίο κρίνεται ως εύλογο, δίκαιο και αναλογικό λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας των παραβάσεων, και αφού αξιολογήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη ως μετριαστικοί παράγοντες η έμπρακτη πρόθεση του ΔΣΜΚ για συμμόρφωση καθώς και οι αντικειμενικοί λόγοι που συνέδραμαν στις παραβάσεις και υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΔΣΜΚ.

Περαιτέρω η ΡΑΕΚ αποφάσισε να καλέσει τον ΔΣΜΚ όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων που αφορούν την επίλυση των προβλημάτων του Δακτυλίου όπως αυτά παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2023-2032 καθώς και στην εγκεκριμένη τροποποίηση αυτού.

Ως προς τα ζητήματα που διαπιστώθηκε και από το Πόρισμα ότι δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του ΔΣΜΚ και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει κοινοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2023 αυτούσιο το Πόρισμα στο Υπουργείο και αναμένονται ενέργειες, καθώς και έχει διατυπωθεί εισήγηση της ΡΑΕΚ για δημιουργία μονοθυριδικής πρόσβασης (one stop shop) για σημαντικά έργα του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΔΠΑΣΜ ώστε να εφαρμοστεί ειδική διαδικασία επίσπευσης αδειοδότησης των εν λόγω έργων από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Η υπ’ αριθμόν 446/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί για τη συνεργασία τους τον ΔΣΜΚ και τα πρόσωπα που κλήθηκαν για προφορικές μαρτυρίες.
 

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2023