Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας», η οποία διήρκησε από τις 12 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια Διαβούλευση. Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας.

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Έχουν συνολικά υποβληθεί δώδεκα (12) σχόλια από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), τα οποία έτυχαν επεξεργασίας από τη ΡΑΕΚ και καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που ακολουθεί.