Το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Ηλεκτροπαραγωγή από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 27 Μαΐου 2022 για υποβολή σχολίων, ενστάσεων ή/και παραστάσεων έως και τις 24 Ιουνίου 2022 στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης ως καθορίζει η σχετική Νομοθεσία.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), κατά την υπό αναφορά δημόσια διαβούλευση έλαβε σειρά σχολίων, τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτών βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο η Ρυθμιστική Απόφαση θα εκδοθεί όταν η ΑΗΚ καταθέσει στη ΡΑΕΚ για έγκριση πλάνο το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί από την ΑΗΚ μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έτσι ώστε να είναι σε αρμονία με τους στόχους του Κράτους που αφορούν:
  • την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο, και
  • την εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση «Προσαρμογή στον στόχο του 55% (Δέσμη Fit for 55).