Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Ετήσια Έκθεση της ΡΑΕΚ για το 2015

Σημαντικές αποφάσεις που οδηγούν τη χώρα μας σε μια νέα ενεργειακή εποχή
 
Την Ετήσια Έκθεση της ΡΑΕΚ για τη χρήση του 2015, επέδωσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).
 
Κατά την επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης που έγινε τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, τα Μέλη της ΡΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που έχουν σχέση με τις Αγορές του Ηλεκτρισμού,  του Φυσικού Αερίου και γενικότερα της Κυπριακής Οικονομίας.
 
Ειδικότερα, τα Μέλη της ΡΑΕΚ ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τόσο για τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες όσο και για τις μακροπρόθεσμες ενέργειες που η ΡΑΕΚ έχει συμπεριλάβει στον στρατηγικό της σχεδιασμό και αφορούν μεταξύ άλλων:
  • Τον εκσυγχρονισμό των Κανονισμών αδειοδότησης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου,
  • Τη δημιουργία πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου,
  • Την υλοποίηση του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού,
  • Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού,
  • Την ολοκλήρωση του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ,
  • Την εκπλήρωση των στόχων για τις ΑΠΕ για το 2020,
  • Τον καθορισμό επιλογών για την εισαγωγή και τη δημιουργία αγοράς φυσικού αερίου για χρήση σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
  • Την ένταξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
 
Επίσης, έγινε ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η ΡΑΕΚ. Η επαρκής και ορθολογιστική στελέχωση της ΡΑΕΚ σε ανθρώπινο δυναμικό είναι αναγκαία, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα με βάση το νόμο καθήκοντα και αρμοδιότητές της ως Ανεξάρτητη Αρχή προς όφελος των καταναλωτών.
 
Ιδιαίτερη ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία παρουσιάστηκε αρχές του 2015 και αφορά την επίτευξη μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης, με προληπτική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
 
Στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης βρίσκονται οι πολίτες, αφού οι τιμές της ενέργειας πρέπει να είναι προσιτές και ανταγωνιστικές. Η ενέργεια πρέπει να είναι ασφαλής, βιώσιμη και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για κάθε καταναλωτή.
 
Η στρατηγική της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση αφορά, πρωτίστως, τα κράτη μέλη που σήμερα αδυνατούν να διαπραγματευτούν και αναγκάζονται να εισάγουν ενέργεια με δυσμενείς όρους στις συμβάσεις προμήθειας, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής τους θέσης, όπως είναι η Κύπρος. Για τα κράτη μέλη που προμηθεύονται ενέργεια με δυσμενέστερους όρους και ψηλότερες τιμές, η Ενεργειακή Ένωση αναμένεται να αποφέρει θετικά αποτελέσματα προσφέροντας τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους.
 
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατά το 2015, η ΡΑΕΚ έλαβε μια δέσμη σημαντικών αποφάσεων στοχεύοντας στην ολοκλήρωση του Ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα της ενέργειας που θα οδηγήσουν τη χώρα μας προς μια νέα ενεργειακή εποχή: Την εποχή της Ενεργειακής Ένωσης.
 
Συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ ανακοίνωσε τις νέες ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου δίδοντας σε λεπτομέρεια, μετά από σχετική Δημόσια Διαβούλευση, το σχεδιασμό διαφοροποίησης του πλαισίου ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς. Η έκδοση σχετικής Ρυθμιστικής Απόφασης, στις 15 Μαΐου 2015, που καθορίζει το λεπτομερή σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού με τρόπο που να διευκολύνεται η ενεργοποίηση του υγιούς ανταγωνισμού και η ένταξη και συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ανταγωνιστική αγορά ήταν σημαντική εξέλιξη στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου.
 
Με βάση την πιο πάνω Ρυθμιστική Απόφαση, η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου στις 5 Ιουνίου 2015 να ενεργοποιήσει τις απαιτούμενες από το Νόμο ενέργειες για τη σύνταξη νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού και την αναθεώρηση, όπου απαιτείται, των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής για την πλήρη εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης.
 
Επίσης, στις 19 Ιουνίου 2015 δημοσιεύθηκε η τελική Ρυθμιστική Απόφαση «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», η οποία στηρίζεται στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τον πιο ορθολογιστικό τρόπο υπολογισμού των επιτρεπόμενων εσόδων και, επομένως, των διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).
 
Ταυτόχρονα, κατά το υπό επισκόπηση έτος προχώρησε η εφαρμογή των Ρυθμιστικών Αποφάσεων από την ΑΗΚ που σχετίζονταν με το λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή και η συμμόρφωση της ΑΗΚ με τις συγκεκριμένες ρυθμιστικές αποφάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη και η ΡΑΕΚ παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση της ΑΗΚ με τις αποφάσεις αυτές.

Στα πλαίσια αυτά, το Σεπτέμβριο του 2015 υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ οι πρώτοι χωριστοί λογαριασμοί ανά δραστηριότητα, οι οποίοι βρίσκονται υπό ανασκόπηση από τη ΡΑΕΚ.
 
Παράλληλα, η ΡΑΕΚ με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και στη βάση της απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, επέβαλε σε όλους τους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας. Οι υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας θα εφαρμόζονταν με την ένταξη στην ειδική διατίμηση με κώδικα 08 σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών που θεωρούνται ευάλωτες.
 
Περαιτέρω, η ΡΑΕΚ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της διαβουλεύθηκε με τους Υπουργούς Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τον επανακαθορισμό της ενεργειακής φτώχειας και τον καθορισμό της κρίσιμης περιόδου. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης ήταν η έκδοση στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 σχετικού Διατάγματος από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
 
Με βάση τα δεδομένα και τις εξελίξεις του 2015 στον τομέα της ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης, η ΡΑΕΚ θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της με την ίδια κορυφαία προτεραιότητα, που είναι η διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής και έξυπνης ενεργειακής στρατηγικής με επίκεντρο τον καταναλωτή. Η σωστή λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου είναι κρίσιμη για την οικονομία και τη σταθερότητα του Κράτους, ως επίσης και την ευημερία των πολιτών του.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που χειρίζεται η ΡΑΕΚ και εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες που η ΡΑΕΚ καταβάλλει, ως ανεξάρτητη Αρχή, για να επιτύχει τους στόχους της.