Βάσει των προνοιών του Άρθρου 9, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (από τούδε και στο εξής «Κανονισμός REMIT», οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι προβαίνουν σε συναλλαγές που απαιτείται να αναφέρονται στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, εγγράφονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένοι ούτε διαμένουν στην Ένωση, σε κράτος μέλος στο οποίο είναι ενεργοί. 
 
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, με την Απόφαση 1353/2015, η ΡΑΕΚ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 1227/2011 για σκοπούς ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην αγορά. Η Απόφαση περιέχει οδηγίες προς τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα CEREMP αλλά και οδηγίες για αναφορά των συναλλαγών και των εμπιστευτικών πληροφοριών τους αλλά και άλλων ύποπτων συναλλαγών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του REMIT.
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 9(1) του Κανονισμού REMIT,  oι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι προβαίνουν σε συναλλαγές που απαιτείται να αναφέρονται στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 εγγράφονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένοι ούτε διαμένουν στην Ένωση, σε κράτος μέλος στο οποίο είναι ενεργοί.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2(7) του Κανονισμού REMIT,«Συμμετέχων στην αγορά» είναι κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, που πραγματοποιεί συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μία ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2(6) του Κανονισμού REMIT,«Χονδρική αγορά ενέργειας» είναι κάθε αγορά εντός της Ένωσης στην οποία πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2(4) του Κανονισμού REMIT,«Ενεργειακά προϊόντα χονδρικής» αποτελούν τα ακόλουθα συμβόλαια και χρηματοοικονομικά παράγωγα, ανεξαρτήτως του τόπου και του τρόπου πραγματοποίησης της διαπραγμάτευσης:
α) συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου όταν η παράδοση διενεργείται εντός της Ένωσης·
β) χρηματοοικονομικά παράγωγα που αφορούν ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο που παράγεται, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή παραδίδεται εντός της Ένωσης·
γ) συμβόλαια που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου εντός της Ένωσης·
δ) χρηματοοικονομικά παράγωγα που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου εντός της Ένωσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 2(4) του Κανονισμού REMIT συμβόλαια προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς χρήση από τους τελικούς πελάτες δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. Εν τούτοις, τα συμβόλαια προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες με δυναμικότητα κατανάλωσης μεγαλύτερη των 600 GWh ετησίως, θεωρούνται ως ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.
Σύμφωνα με το Άρθρο 2(5) του Κανονισμού REMIT,«Δυναμικότητα κατανάλωσης» ορίζεται ως η κατανάλωση ενός τελικού πελάτη είτε ηλεκτρικής ενέργειας είτε φυσικού αερίου με πλήρη χρήση της δυναμικότητας παραγωγής του εν λόγω πελάτη. Περιλαμβάνει το σύνολο της κατανάλωσης του εν λόγω πελάτη ως μία μεμονωμένη οικονομική ενότητα, εφόσον η κατανάλωση πραγματοποιείται σε αγορές με αλληλοσυνδεόμενες τιμές χονδρικής·  Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, η κατανάλωση σε χωριστές εγκαταστάσεις που ευρίσκονται υπό τον έλεγχο μίας ενιαίας οικονομικής οντότητας με δυναμικότητα κατανάλωσης λιγότερη από 600 GWh ετησίως δεν λαμβάνεται υπόψη στον βαθμό που οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν έχουν κοινή επίδραση στις τιμές της χονδρικής αγοράς ενέργειας επειδή ευρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές·
Οι χονδρικές αγορές ενέργειας περιλαμβάνουν τόσο τις αγορές εμπορευμάτων (commodity markets) όσο και τις αγορές παραγώγων (derivative markets). Οι χονδρικές αγορές ενέργειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς εγκαταστάσεις συναλλαγών και εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (over-the-counter - OTC) και διμερείς συμβάσεις, απευθείας ή μέσω μεσιτών. Το REMIT ισχύει για χονδρικές αγορές ενέργειας, που σημαίνει κάθε αγορά εντός της Ένωσης στην οποία διαπραγματεύονται ενεργειακά προϊόντα χονδρικής[1].

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1348/2014 σχετικά με την αναφορά δεδομένων στον ACER υποβάλλεται στον Οργανισμό αναφορά για τις ακόλουθες συμβάσεις:
α) Όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση:
 1. ενδοημερήσιες συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,
 2. συμβάσεις επόμενης ημέρας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,
 3. συμβάσεις μεθεπόμενης ημέρας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,
 4. συμβάσεις σαββατοκύριακου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,
 5. συμβάσεις προηγούμενης ημέρας (after-day) για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,
 6. λοιπές συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, με προθεσμία παράδοσης μεγαλύτερη των δύο ημερών και παράδοση στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους, ιδίως δε, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε δημοπρασία ή σε συνεχή διαπραγμάτευση,
 7. συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου σε μία και μόνο μονάδα κατανάλωσης με τεχνική ικανότητα κατανάλωσης 600 GWh/έτος και άνω,
 8. δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής και κάθε άλλο παράγωγο σύμβασης για ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο που παράγεται, τίθεται σε διαπραγμάτευση ή παραδίδεται στην Ένωση.
β) Ενεργειακά προϊόντα χονδρικής για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση:
 1. συμβάσεις που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση μεταξύ δύο ή περισσότερων τοποθεσιών ή ζωνών υποβολής προσφορών, συνάπτονται ως αποτέλεσμα πρωτογενούς άμεσης κατανομής δυναμικότητας από ΔΣΜ ή εξ ονόματος του και καθορίζουν φυσικά ή οικονομικά δικαιώματα δυναμικότητας,
 2. συμβάσεις που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση μεταξύ δύο ή περισσότερων τοποθεσιών ή ζωνών υποβολής προσφορών, συνάπτονται μεταξύ συμμετεχόντων σε δευτερογενείς αγορές και καθορίζουν φυσικά ή οικονομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης ή μεταβίβασης των εν λόγω συμβάσεων,
 3. δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής και κάθε άλλο παράγωγο σύμβασης που αφορά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στην Ένωση.
Ειδικότερα και σε συνέχεια των πιο πάνω και σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του Οδηγού του ACER για την εφαρμογή του Κανονισμού REMIT[2], ο Οργανισμός θεωρεί επί του παρόντος τουλάχιστον τα ακόλουθα άτομα ως συμμετέχοντες στην αγορά στο πλαίσιο του REMIT εάν συνάπτουν συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης, μιας ή περισσότερων χονδρικών αγορών ενέργειας:
 • Εταιρείες εμπορίας ενέργειας με την έννοια της «επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας» σύμφωνα με το Άρθρο 2(57) της Οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: μεταφορά, προμήθεια ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και με την έννοια της «επιχείρησης φυσικού αερίου» σύμφωνα με το Άρθρο 2(1) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 Ιούλιος 2009 σχετικά με κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, που εκτελεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες λειτουργίες: μεταφορά, προμήθεια ή αγορά φυσικού αερίου, περιλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).
  Τα συμβόλαια προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες με δυναμικότητα κατανάλωσης μικρότερη των 600 GWh ετησίως, δεν θεωρούνται ως ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.
  Τα συμβόλαια προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες με δυναμικότητα κατανάλωσης μεγαλύτερη των 600 GWh ετησίως, θεωρούνται ως ενεργειακά προϊόντα χονδρικής.
 • Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου κατά την έννοια του Άρθρου 2 (38) της Οδηγίας 2019/944 και του Άρθρου 2(1) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που προμηθεύουν την παραγωγή τους στην εσωτερική τους μονάδα εμπορίας ή εταιρεία εμπορίας ενέργειας.
  Σύμφωνα με το Άρθρο 4(1)(β) του Εκτελεστικού Κανονισμού μια συνδυασμένη ισχύς ίση ή μικρότερη από 10 MW θα πρέπει να δηλώνεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Οργανισμού, εκτός εάν έχει συναφθεί σε οργανωμένη αγορά. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες στην αγορά με συνδυασμένη ισχύ ίση ή μικρότερη από 10 MW δεν χρειάζεται να εγγραφούν στο CEREMP.
 • Αποστολείς (shippers) φυσικού αερίου.
 • Υπεύθυνες οντότητες εξισορρόπησης.
 • Πελάτες χονδρικής κατά την έννοια του Άρθρου 2(2) της Οδηγίας 2019/944 και του Άρθρου 2(29) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
 • Τελικοί πελάτες κατά την έννοια του Άρθρου 2(3) της Οδηγίας 2019/944 και του Άρθρου 2(27) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, που ενεργούν ως ενιαία οικονομική οντότητα με δυναμικότητα κατανάλωσης 600 GWh ή μεγαλύτερη ετησίως. Εάν η κατανάλωση ενός τελικού πελάτη πραγματοποιείται σε αγορές με αλληλένδετες τιμές, η συνολική δυναμικότητα κατανάλωσης αυτού του πελάτη είναι το άθροισμα της καταναλωτικής του δυναμικότητας σε όλες αυτές τις αγορές.
 • Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) κατά την έννοια του Άρθρου 2(35) της Οδηγίας 2019/944 και του Άρθρου 2(4) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
 • Διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) κατά την έννοια του Άρθρου 2(29) της Οδηγίας 2019/944 και του Άρθρου 2(6) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
 • Διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης κατά την έννοια του Άρθρου 2(10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
 • Διαχειριστές συστημάτων ΥΦΑ κατά την έννοια του Άρθρου 2(12) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.
 • Επιχειρήσεις επενδύσεων κατά την έννοια του Άρθρου 4(1)(1) της Οδηγίας 2014/65 (MiFID II).
Η απαίτηση εγγραφής σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT ισχύει για οποιοδήποτε πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, που συνάπτει συναλλαγές που απαιτείται να αναφέρονται. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά που πραγματοποιούν συναλλαγές, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, πρέπει να εγγραφούν, ακόμη και αν μια μητρική, θυγατρική ή άλλη σχετική επιχείρηση είναι ήδη εγγεγραμμένη ή εγγράφεται. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι χωριστά νομικά πρόσωπα, τα υποκαταστήματα (branches) ενός συμμετέχοντος στην αγορά δεν χρειάζεται να εγγραφούν ως χωριστοί συμμετέχοντες στην αγορά.
 
Σύμφωνα με το εδάφιο 4 του άρθρου 15 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο Ν.130(Ι)/2021 (από τούδε και στο εξής «ο Νόμος»), η ΡΑΕΚ έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις του Κανονισμού REMIT.
 
Σύμφωνα με το εδάφιο 6 του άρθρου 15 του Νόμου σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των προνοιών του Κανονισμού REMIT από οποιοδήποτε πρόσωπο και για την οποία παράβαση δεν προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό REMIT ειδικό διοικητικό πρόστιμο, ή σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε εντολή ή απαγόρευση της ΡΑΕΚ δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000).
 
Πέραν από τις διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις του Κανονισμού REMIT βάση του άρθρου 15 του Νόμου, πρόσωπο το οποίο, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή διά εκπροσώπου του παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με ρυθμιστική απόφαση ή απόφαση της ΡΑΕΚ που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€90.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.
 
Σε σχέση με τα πιο πάνω η ΡΑΕΚ καλεί όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών να προχωρήσουν με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα CEREMP.