Απόφαση Αρ. 1353 / 2015

Ημερομηνία: 20 Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας – εθνικό μητρώο συμμετεχόντων στην αγορά

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ),

Λαμβάνοντας υπόψη:
  • τις γενικές πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγοράς ενέργειας, 
  • τις πρόνοιες του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 σύμφωνα με το οποίο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν την υποχρέωση δημιουργίας εθνικών μητρώων συμμετεχόντων στην αγορά τα οποία πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνουν, 
  • τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

όπως εκδώσουν τις ακόλουθες λεπτομέρειες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1227/2011 για σκοπούς ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην αγορά.