Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης «Λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων φυσικού αερίου», η οποία διήρκησε από τις 22 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2020.
 
Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια Διαβούλευση.  
 
Τονίζεται ότι στο Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας. 
 
Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 
Αφού τα σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων οι οποίες, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια είναι:
  1. ΔΕΦΑ ΛΤΔ