Την 3η τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC) στο πλαίσιο του Φόρουμ Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), φιλοξένησε στη Ρώμη στις 6 Οκτωβρίου, η ARERA - η Ιταλική Ρυθμιστική Αρχή για την Ενέργεια, τα Δίκτυα και το Περιβάλλον. Οι ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Ιορδανίας και της Παλαιστίνης συμμερίστηκαν την αναγκαιότητα μιας κοινής και συντονισμένης δράσης για την τόνωση της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου και της ενεργειακής μετάβασης στην Περιφέρεια.

Στη συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, συζητήθηκαν τρόποι για την εφαρμογή κατάλληλων ρυθμιστικών εργαλείων για την προώθηση μιας περιφερειακής και αποτελεσματικά ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου. Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα, όπως η πρόσβαση τρίτων και η ρύθμιση κινήτρων για τη διευκόλυνση νέων υποδομών και εμπορίας φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών (RAAC) ενέκριναν το σχέδιο δραστηριοτήτων για τους επόμενους μήνες και συζητήθηκαν θέματα, όπως η ασφάλεια εφοδιασμού, τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, οι περιφερειακές συμφωνίες, οι αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις, η χρηματοδότηση, ο διασυνοριακός συντονισμός και άλλα. Οι ρυθμιστικές αρχές συμφώνησαν, επίσης, να επωφεληθούν από τις υπάρχουσες και δημόσιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω άλλων περιφερειακών ρυθμιστικών ενώσεων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κατά την οποία εξετάστηκαν θέματα, όπως μακροπρόθεσμα ρυθμιστικά μέσα και πιθανές στρατηγικές, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των νέων και πρόσφατων ανακαλύψεων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή. Όπως αναφέρθηκε το Φόρουμ Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) κάνει τολμηρά βήματα προς την εφαρμογή της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής του, προκειμένου να ξεκινήσει η συλλογή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων το συντομότερο δυνατό. Η από κοινού συνεργασία για την ευθυγράμμιση του Ρυθμιστικού Πλαισίου που αφορά  τον ρόλο του Φυσικού Αερίου ως Μεταβατικού Καυσίμου θα αποφέρει μεγάλο όφελος για όλες τις χώρες μέλη του EMGF.

Τα Μέλη τόνισαν ότι μόνο μέσω του δομημένου διαλόγου και της ανταλλαγής διαφορετικών εμπειριών στον τομέα των κανονισμών, θα καταστεί δυνατό να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και να συμμετάσχουν όλοι στην υποστήριξη της δημιουργίας ασφαλούς, βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι  η εν λόγω συνεδρίαση στη Ρώμη υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει τόσο η Ιταλία που φιλοξένησε τη συνάντηση όσο και τα άλλα μέλη του EMGF στην περιοχή της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση. Η ανάπτυξη μιας πραγματικά ολοκληρωμένης και λειτουργικής αγοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σίγουρα θα συμβάλει στην εξασφάλιση του εφοδιασμού μακροπρόθεσμα και στην αποτελεσματική αγορά φυσικού αερίου στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Λευκωσία, 11 Οκτωβρίου 2022