Αρ. Απόφασης: 208/2020

Ημερομηνία: 26/06/2020


Θέμα: Μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε1105-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση θα συμβάλει θετικά στην λειτουργία του έργου της υπ’ αριθμόν Ε1105-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας, και
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε1105-2014 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, με εγγυημένη τιμή εγκατεστημένης ισχύος 0,06MWp, στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας της ΕΠ στην εταιρεία Helenahouse Construction & Design Ltd (ΗΕ 146917).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Helenahouse Construction & Design Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.