Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο

«Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες»

ψηφίστηκε ο περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόµος του 2009, ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 53(Ι)/2012, 56(Ι)/2014 και 149(Ι)/2015.