Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεργάζεται με τoυς ακόλουθους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς / Όργανα:
 
  • Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
  • Συμβούλιο Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER)
  • Διεθνή Συνομοσπονδία Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER)
  • Ένωση Ρυθμιστών της Μεσογείου για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο (MEDREG)
  • Ρυθμιστικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB)