Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER)

Το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER) ιδρύθηκε το 2000 και αποτέλεσε την πρώτη αυτόνομα οργανωμένη κοινότητα των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες.

Ο βασικός στόχος του CEER είναι η προώθηση μιας ενιαίας, ανταγωνιστικής, αποτελεσματικής και βιώσιμης εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Μέσω του CEER, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές. Παρέχει βοήθεια στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Ευρώπης και είναι η φωνή τους στην ΕΕ αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Συνεργάζεται πολύ στενά με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Είναι επίσης μέλος στη Διεθνή Συνομοσπονδία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ICER), η οποία συγκεντρώνει παρόμοιες οργανώσεις από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των NARUC (Αμερική), ERRA (Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη) και MEDREG (περιοχή της Μεσογείου).

Το Συμβούλιο αποτελείται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανώνει το έργο του μέσα από Ομάδες Εργασίας (Working Groups WG), οι οποίες μπορεί να υποστηρίζονται από Ομάδες Δράσης (Task Forces TF) που είναι επιφορτισμένες με συγκεκριμένα θέματα. Ο CEER έχει δημιουργήσει 7 Ομάδες Εργασίας.

Ιστοσελίδα: www.ceer.eu