Η ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, δύναται να συμμετέχει σε συναντήσεις ή σε άλλες δραστηριότητες διεθνών οργανισμών και να συνεργάζεται με ξένες ή διεθνείς αρχές στην έκταση που αυτές σχετίζονται με τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες της.

Η ΡΑΕΚ εκπροσωπεί τακτικά την Κύπρο στις γενικές συνελεύσεις και συμμετέχει στις ομάδες εργασίας των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, παίρνει μέρος σε δημόσιες διαβουλεύσεις και συναντήσεις κορυφής με την Επιτροπή και τα άλλα κοινοτικά όργανα και παρευρίσκεται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.