Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2019, Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ.: 04/2019 «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ,  Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, (τηλέφωνο 22666363) ή/και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy. 

Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ στην πιο πάνω διεύθυνση ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (9 Αυγούστου 2019 με 9 Σεπτεμβρίου 2019). 

Λευκωσία, 9 Αυγούστου 2019