Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου του 2004 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2019, προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ.: 01/2019 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Φυσικού Αερίου» και ειδοποιεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης από τον παρακάτω σύνδεσμο ή και από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, Μέγαρο Ιακωβίδη, (τηλέφωνο +357 22666363).

Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις επί του προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και του παρακάτω εντύπου ή να σταλούν γραπτώς στην πιο πάνω διεύθυνση ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο +357 22667763, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2019