Οδηγίες προς τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς για παραχώρηση πόρων στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2015, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ.: 05/2016 «Οδηγίες προς τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς για παραχώρηση πόρων στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου» και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης.

Οι κάτοχοι άδειας, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης 05/2016 από τον παρακάτω σύνδεσμο ή και από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, Μέγαρο Ιακωβίδη, (τηλέφωνο 22666363). 

Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και του παρακάτω εντύπου ή να σταλούν γραπτώς στην πιο πάνω διεύθυνση ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2016