Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει ο περί Ρύθμισης της της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021, ανακοινώνει ότι από τις  20 Μαΐου 2022 μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022 θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί των προσχεδίων Κανονισμών με τίτλο «Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμοί» και «Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί».
 
Όλοι οι κάτοχοι αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο των εν λόγω Προσχεδίων Κανονισμών στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy.  
 
Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις επί των Προσχεδίων Κανονισμών μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ, το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022, συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Σχολίων που βρίσκεται αναρτημένο στον πιο πάνω ιστότοπο (www.cera.org.cy. –“Διαβουλεύσεις”) και αποστέλλοντάς το στη ΡΑΕΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο regulator.cy@cera.org.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763.