Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022 (Ν.107(Ι)/2022), ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2024, Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την Προώθηση και τη Διευκόλυνση της Ανάπτυξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολίτων και των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας», και ειδοποιεί τους κατόχους αδειών, τους συμμετέχοντες στην αγορά, τους αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ότι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία (τηλέφωνο 22666363) ή/και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 
Σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη ΡΑΕΚ μέσω του πιο κάτω Χώρου Υποβολής Σχολίων ή να σταλούν μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763, εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ήτοι έως και την 14η Ιουνίου 2024).

Η προθεσμία υποβολής σχολίων επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης έχει παραταθεί μέχρι και την 1η Ιουλίου 2024.