Οι επιχειρήσεις που διεκπεραιώνουν συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρεμπορικής επιβάλλεται να διατηρούν μηχανισμούς και διαδικασίες εντοπισμού πιθανών παραβιάσεων από τα πρόσωπα που διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους είναι υπεύθυνο και ικανό να διαχειρίζεται  τον κίνδυνο χειραγώγησης της αγοράς και ότι έχει πρόσβαση σε επαρκή κατάρτιση ώστε να εντοπίζει τις δυνητικά ύποπτες συναλλαγές.

Απαιτείται άμεση ενημέρωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής από τα πρόσωπα που διεκπεραιώνουν συναλλαγές όταν υποπτεύονται ότι κάποια συναλλαγή ενδεχομένως παραβιάζει τις απαγορεύσεις εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading) ή/και χειραγώγησης της αγοράς (market manipulation).

Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συμπεριφοράς που μπορούν να θεωρηθούν ως εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγηση της αγοράς περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση των Οδηγιών Εφαρμογής του Κανονισμού REMIT που εκδόθηκαν από τον ACER. 

Για να αναφέρετε μια ύποπτη συναλλαγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω online εφαρμογή γνωστοποίησης περιστατικών του ACER  Notification Platform.

Με την υποβολή αναφοράς στην πλατφόρμα γνωστοποίησης του ACER, η ΡΑΕΚ ενημερώνεται άμεσα.