Οι συμμετέχοντες στις αγορές ενέργειας στην Κύπρο  θα πρέπει να εγγραφούν, μέσω της ΡΑΕΚ, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  
Εγγραφή

Το σύστημα που χρησιμοποιείται για την εγγραφή των συμμετεχόντων στις αγορές ενέργειας στην Κύπρο καλείται Κεντρικό Ευρωπαϊκό Μητρώο για τους Συμμετέχοντες στις Αγορές Ενέργειας CEREMP.

To CEREMP είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τoν ACER και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για χρήση από τους συμμετέχοντες στις ενεργειακές αγορές προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις εγγραφής και υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT.

Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρώπη (ACER) έχει ήδη καθορίσει τις πληροφορίες που θα πρέπει να υποβάλλονται για την ηλεκτρονική εγγραφή των συμμετεχόντων. To είδος και o τύπος των στοιχείων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής καθορίζονται στο Παράρτημα 1 της Απόφασης 01/2012 του ACER.

Η ΡΑΕK, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, έχει δημιουργήσει ειδικό μητρώο συμμετεχόντων για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού REMIT το οποίο και φέρει την υποχρέωση να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο.

Για σκοπούς υποβοήθησης και υποστήριξης των συμμετεχόντων στην αγορά υπάρχει διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Εγγραφής CEREMP.

Για περαιτέρω υποστήριξη παρακαλώ αποστείλετε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy με τίτλο REMIT-CEREMP-CERA-(Name of Market Participant) –Question.