Με τον  Εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ 1348/2014 σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού REMIT καθορίζονται τα ακόλουθα:
 
  • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015. 
  • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, του Κανονισμού εξαιρουμένων των πληροφοριών που αφορούν τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015.
  • Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύουν από τις 7 Οκτωβρίου 2015, όχι όμως πριν τεθεί σε λειτουργία η κεντρική πλατφόρμα για τη διαφάνεια πληροφόρησης δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013. 
  • Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3, 5, 7 και 9 του Κανονισμού ισχύουν από τις 7 Απριλίου 2016. 
  • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύει για τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού από τις 7 Απριλίου 2016.
Προκειμένου να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με το ως άνω χρονοδιάγραμμα, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά (σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT ως «συμμετέχων στην αγορά» ορίζεται κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, που πραγματοποιεί συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μία ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας) απαιτείται να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να αποκτήσουν μοναδικό αριθμό μητρώου (unique identifier) που εκδίδεται από τον  Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). 

Ο ACER έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα CEREMP για την εγγραφή των συμμετεχόντων, η οποία και θα λειτουργεί κεντρικά από τον ίδιο τον Οργανισμό. Για τη λειτουργία της πλατφόρμας η ΡΑΕΚ υπέγραψε σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τον ACER (Service Level Agreement- SLA), καθώς και σχετικό μνημόνιο για την πρόσβαση στα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας στον ACER (Memorandum of Understanding on the sharing of information under REMIT). H εγγραφή πραγματοποιείται με επιλογή της αντίστοιχης εθνικής ρυθμιστικής αρχής (NRA) στο Ευρωπαϊκό Κράτος Μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν οι συμμετέχοντες ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα κράτος μέλος όπου δραστηριοποιούνται.

Η ΡΑΕΚ είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (NRA) για την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα περιλαμβάνονται στην σχετική ιστοσελίδα του ACER (https://www.acer-remit.eu/portal/home).