Ο υπ’ αριθμόν 1227/2011 Κανονισμός REMIT (Regulation on Wholesale Energy Markets Integrity and Transparency) της ΕΕ για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρεμπορική  αγορά ενέργειας έχει τεθεί σε ισχύ από τις 28 Δεκεμβρίου 2011. Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ 1348/2014 ο οποίος εξειδικεύει την εφαρμογή των άρθρων 8(2) και 8(6) του Κανονισμού REMIT (Πράξεις Εφαρμογής). Οι εν λόγω Κανονισμοί μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία / Εσωτερική Αγορά Ενέργειας.

Με τον Κανονισμό REMIT δημιουργείται ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο των ενεργειακών αγορών χονδρεμπορικής, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο:
  • Απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τις συναλλαγές και η οιαδήποτε χειραγώγηση ή απόπειρα χειραγώγησης της  αγοράς.
  • Απαιτείται αποτελεσματική και έγκαιρη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών από τους συμμετέχοντες στην αγορά.
  • Υποχρεώνονται οι εταιρείες που διεκπεραιώνουν συναλλαγές να υποβάλλουν στοιχεία των συναλλαγών.
  • Θεσμοθετούνται διαδικασίες διερεύνησης ύποπτης συμπεριφοράς.

Ο Κανονισμός REMIT δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για τον εντοπισμό και την τιμωρία περιπτώσεων χειραγώγησης της αγοράς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό βοηθά τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και άλλους συμμετέχοντες να έχουν εμπιστοσύνη στο ότι οι τιμές της ενέργειας σε επίπεδο χονδρεμπορικής είναι διαφανείς, δίκαιες και ανταγωνιστικές όπως απαιτείται σε μια εύρυθμη λειτουργούσα αγορά.

Η ΡΑΕK σε συνεργασία με τον Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και με άλλες ευρωπαϊκές Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (NRAs) υλοποιεί διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιπτώσεων εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς τόσο σε εγχώριο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.