Αρ. Απόφασης: 283/2023

Ημερομηνία: 22/08/2023

Θέμα: 
Αίτηση της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), για Χορήγηση Άδειας Προμηθειασ σε μη Επιλεγοντες Πελάτες

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2023 υπ’ αριθμόν 54/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • O φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ-7 αίτησης της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (εφεξής ΔΕΦΑ) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 31 Μαρτίου 2023 και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, Αρ. Εισερχ. 1715/2023,
 • Η υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων», Συνημμένο Ι,
 • Η γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το κατά πόσον «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νομός του 2012» βρίσκεται σε αντίθεση και είναι ασύμφωνος προς τις διατάξεις του Άρθρου 25 του Συντάγματος (Αναφορά 2/2012), ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, Συνημμένο ΙI,
 • Η επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Αναφορά 2/2012 Προέδρου της Δημοκρατίας v. Βουλής των Αντιπροσώπων», ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2015, Συνημμένο ΙII,
 • Η υπ’ αριθμόν 91.503 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Αποθήκευσης και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων σχετικά με το λειτουργικό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής», Συνημμένο ΙV,
 • Η υπ’ αριθμόν 94.315 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Έναρξη ισχύος του Νόμου  140(Ι)/2022 που τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022» και η δημοσίευσή της εν λόγω Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17 Φεβρουαρίου 2023 Συνημμένο V,
 • Το υπ’ αριθμόν 294/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023, με θέμα «Διευκρίνηση στην Αίτηση της ΔΕΦΑ για Χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ προς την αιτήτρια με Αρ. Φακ. 06.02.04/705-2023, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2023, Αρ. Εξερχ. 705/2023,
 • H επιστολή της αιτήτριας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2023, Αρ. Εισερχ. 2136/2023,
 • Το υπ’ αριθμόν 316/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 8 Μαΐου 2023, με θέμα «Εξέταση πληρότητας αίτησης της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) για χορήγηση άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ προς την αιτήτρια με Αρ. Φακ. 06.02.04/756-2023, ημερομηνίας 09 Μαΐου 2023, Αρ. Εξερχ. 756/2023,
 • H επιστολή της αιτήτριας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2023, Αρ. Εισερχ. 2383/2023,
 • Το υπ’ αριθμόν 414/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 09 Ιουνίου 2023, με θέμα «AnchorΕξέταση πληρότητας αίτησης της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) για χορήγηση άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες»,
 • H επιστολή της αιτήτριας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, Αρ. Εισερχ. 2952/2023,
 • Το υπ’ αριθμόν 540/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, με θέμα «Εξέταση αίτησης της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) για χορήγηση άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν.183(Ι)/2004) («Νόμος») και ειδικότερα:
  • το άρθρο 7(1)(α) σύμφωνα με το οποίο η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, μεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση άδειας ή παροχή εξαίρεσης από άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ,
  • το άρθρο 8 σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που καταγράφονται στο άρθρο χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ,
  • το άρθρο 10 που αφορά την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση άδειας και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση για χορήγηση άδειας,
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) και ειδικότερα:
  • τον κανονισμό 7(2)(α) και (β) σύμφωνα με τον οποίο οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε άδεια περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους πρότυπους όρους. Απόφαση της ΡΑΕΚ που περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις πέραν των οριζόμενων στους πρότυπους όρους πρέπει να αιτιολογείται,
 • Τους πρότυπους όρους της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 238/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019,
 • Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων», το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του άρθρου 44(2)(α) και (στ) του Νόμου, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου 33 του εν λόγω Νόμου περί επιλεγόντων πελατών, για το διάστημα ισχύος της αναδυόμενης αγοράς ή μέχρι τη λήψη Απόφασης τερματισμού παρεκκλίσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λόγω της παρέκκλισης από την εφαρμογή του άρθρου 33, προκύπτει ότι για το διάστημα αυτό δεν θα εκδοθεί διάταγμα από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που να καθορίζει τους επιλέγοντες πελάτες, οπότε δεν θα υπάρχει δικαίωμα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων του ενός προμηθευτή και όλοι οι πελάτες θα είναι μη επιλέγοντες,
 • Τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «…ωρισμέναι επιχειρήσεις παρέχουσαι ουσιώδη δημόσιαν υπηρεσίαν ή σχετικαί προς την εκμετάλλευσιν των πηγών ενέργειας ή άλλων φυσικών πόρων θα ασκώνται αποκλειστικώς υπό της Δημοκρατίας  ή υπό δήμου ή υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ιδρυόμενου προς τον σκοπόν τούτον υπό του ανωτέρου νόμου και διοικούμενου υπό τον έλεγχον της Δημοκρατίας …»,
 • Τη Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, σύμφωνα με την οποία, η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συσταθείσα δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, κεφ.113, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «ορισμένες επιχειρήσεις… σχετικές προς την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας ή άλλων φυσικών πόρων θα ασκούνται αποκλειστικώς υπό της Δημοκρατίας ή υπό δήμου ή υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ιδρυόμενου προς τον σκοπόν τούτον υπό του ανωτέρου νόμου…». Συνεπώς, προκύπτει ότι δεν μπορεί να ανατεθεί αποκλειστικότητα στην προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
 • Το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, με επιστολή ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2015, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καταγράφει ότι για να δοθούν μονοπωλιακά δικαιώματα, ήτοι να οριστεί ως αποκλειστικός προμηθευτής φυσικού αερίου η ΔΕΦΑ ΛΤΔ, θα πρέπει να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δυνάμει Νόμου,
 • Τον περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμο του 2022 (140(I)/2022) και ειδικότερα:
  • το άρθρο 3(1) σύμφωνα με το οποίο με τον παρόντα Νόμο, ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου», με έδρα τη Δημοκρατία και αρμοδιότητα την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται από ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου,
  • το άρθρο 4 σύμφωνα με το οποίο σκοπός της ΔΕΦΑ είναι η προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, η διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας, καθώς και η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της,
  • το άρθρο 5(1)(δ) σύμφωνα με το οποίο τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, η ΔΕΦΑ δύναται να προμηθεύει φυσικό αέριο προς διάθεσή του στην εγχώρια αγορά,
 • Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμόν 94.315 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2023, αποφασίστηκε να καθοριστεί ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμου Ν.140(Ι)/2022, η ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
 • Το γεγονός ότι η πιο πάνω υπ’ αριθμόν 94.315 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17 Φεβρουαρίου 2023 οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος Ν.140(Ι)/2022 και η ΔΕΦΑ κατέστη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
 • Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμόν 91.503 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, αποφασίστηκε μερική παρέκκλιση έως και το 2025, από την εφαρμογή των άρθρων 18 και 24 του Νόμου, δηλαδή ο ΔΣΜ μέχρι και το 2025 δεν θα χρειάζεται να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τις δραστηριότητες της Διανομής, Αποθήκευσης και Διαχείρισης του Συστήματος ΥΦΑ και από την εφαρμογή του άρθρου 24 του Νόμου, δηλαδή ο ΔΣΔ μέχρι και το 2025 δεν θα χρειάζεται να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τις δραστηριότητες της Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Διαχείρισης του Συστήματος ΥΦΑ. Ωστόσο, όπως προνοείται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σχετικά με τη δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου ο ΔΣΜ και ΔΣΔ θα είναι ανεξάρτητος μόνο από άποψη οργάνωσης και όχι από λήψης αποφάσεων,
 • Το γεγονός ότι η αίτηση θεωρήθηκε πλήρης στις 14 Ιουνίου 2023 καθότι συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία σύμφωνα με τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006),
 • Tο γεγονός ότι η ΡΑΕΚ δημοσίευσε σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας για δύο συνεχόμενες ημέρες στις 14 και 15 Ιουνίου 2023 το γεγονός ότι υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση και ότι είναι πλήρης, Αρ. Εισερχ. 2914/2023,
 • Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε πληροφορίες στη ΡΑΕΚ εντός του διαστήματος των 21 ημερών από τη δημοσίευση από τη ΡΑΕΚ σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στις 14 και 15 Ιουνίου 2023, ως γίνεται αναφορά ανωτέρω,
 • Τα αιτήματα που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας προμήθειας φυσικού αερίου,
 • Το γεγονός ότι η δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες είναι μονοπωλιακή και πλήρως ρυθμιζόμενη,
 • Το γεγονός ότι κάθε κάτοχος άδειας για δραστηριοποίηση στην αγορά του φυσικού αερίου έχει υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση και τήρηση του εν ισχύ νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκε από το Κράτος η κυβερνητική πολιτική όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς του φυσικού αερίου στη βάση της αναδυόμενης αγοράς με την εφαρμογή παρεκκλίσεων στην εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων του Νόμου,
 • Για να είναι δυνατή η άσκηση της δραστηριότητας της προμήθειας φυσικού αερίου για το διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων δυνάμει της υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό καθεστώς μονοπωλίου, θα πρέπει να πληρείται η συνταγματική απαίτηση της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 όπως το πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «ιδρυόμενο προς τον σκοπόν τούτον υπό […] νόμου και διοικούμενου υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας»,
 • Η αιτήτρια, ΔΕΦΑ, δυνάμει του Νόμου περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (Ν.140(I)/2022) πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 του Συντάγματος εφόσον έχει συσταθεί ως οργανισμός δημοσίου υπό του προαναφερόμενου σχετικού εξουσιοδοτικού νόμου,
 • Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες θα πρέπει να ανταποκριθεί έγκαιρα και με επάρκεια στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μπορέσει να διεξάγει χωρίς καθυστερήσεις, με νομιμότητα, συνέπεια και υψηλή ποιότητα τη δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες κάτω από το ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία της ΡΑΕΚ,
 • Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ Προμηθευτής Φυσικού Αερίου σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και εσωτερικής οργάνωσής του για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, περιορίζεται στο διάστημα που μεσολαβεί από τη χορήγηση της Άδειας της ΡΑΕΚ έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων υποδομών ώστε να μην προκληθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην έλευση του φυσικού αερίου,
 • Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομικότητα του καυσίμου σε σχέση με άλλα καύσιμα όσο και το γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον από τα ορυκτά καύσιμα, η διαθεσιμότητα και χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή είναι μείζονος σημασίας και επηρεάζει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, τόσο λόγω των τιμών των υγρών καυσίμων, όσο και λόγω του υψηλού κόστους δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων (CO2),
 • Η προμήθεια των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών με φυσικό αέριο επηρεάζει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των επενδύσεών τους στον τομέα και τη σύνδεση των νέων έργων με το σύστημα ηλεκτρισμού η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τα θέματα επάρκειας ηλεκτρισμού για τα επόμενα χρόνια όσο και με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Από την εξέταση του φακέλου της αίτησης προκύπτουν σημεία που χρήζουν επισήμανσης προς τον αιτητή και οποία καταγράφονται στο Συνημμένο VI,
 • Αναφορές σε άλλες δραστηριότητες πέραν αυτής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, δεν λήφθηκαν υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση της αίτησης και κατέγραψαν τις θέσεις τους επί των αιτημάτων που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως φαίνονται στο Συνημμένο VII,
 • Η ενδελεχής μελέτη των πρότυπων όρων της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή σε μια ανταγωνιστική αγορά χωρίς την εφαρμογή παρεκκλίσεων, του φακέλου της αίτησης και της διαμορφούμενης αγοράς του φυσικού αερίου με την εφαρμογή παρεκκλίσεων στη βάση της αναδυόμενης αγοράς, κατέδειξε την ανάγκη προσθήκης νέων όρων στην άδεια πέραν των πρότυπων όρων ή περιορισμένης τροποποίησης υφιστάμενων πρότυπων όρων για τη χορήγηση της άδειας όπως καταγράφονται με σχετική τεκμηρίωση στο Συνημμένο VIII.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι o αιτητής, σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση του, πληροί τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 10 του Νόμου.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2020 (Ν.183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτών και αφού έλαβαν υπόψη τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 10 του Νόμου, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη χορήγηση της αιτούμενης Άδειας για Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ).
 2. Όπως εκδοθεί η Άδεια στην αιτήτρια ΔΕΦΑ περιλαμβάνοντας όλους τους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
 3. Τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 4. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην αιτήτρια ΔΕΦΑ.
 5. Η απόφαση της ΡΑΕΚ να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.