ΑρΑπόφασης: 215/2024
 
Ημερομηνία: 02/07/2024
 
Θέμα: Εισηγήσεις Φορέα Υλοποίησης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 3.10.2 για Τροποποίηση της Υπ΄ Αριθμόν 22/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Γραμμής Διασύνδεσης»

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 02 Ιουλίου 2024 υπ’ αριθμόν 47/2024, τέθηκε ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ το πιο κάτω έγγραφο:
 • Η επιστολή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΑΔΜΗΕ), Φορέα Υλοποίησης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος 3.10.2, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2024, με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 22/2023 απόφασης της ΡΑΕΚ αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του ρυθμιζόμενου εσόδου - Eναρμόνιση των εθνικών μεθοδολογιών Ελλάδας και Κύπρου για τον υπολογισμό του Eπιτρεπόμενου και Aπαιτούμενου Eσόδου του Έργου ΕΚΕ 2.6.2 - EuroΑsia Interconnector», Αρ. Εισερχ. 2346/2024.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τo άρθρο 5 εδάφιο 7 όπου η ΡΑΕΚ καθορίζει ή/και εγκρίνει πολύ πριν από την έναρξη της ισχύος τους, τουλάχιστον τις εθνικές μεθοδολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής ή των μεθοδολογιών τους, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο, ώστε οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δικτύων, 
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 17 σχετικά με τα Κανονιστικά Κίνητρα (Κανονισμός ΤΕΝ-Ε),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 303/2021, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος Νο. 3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)», με την οποία η ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο του Κανονισμού TEN-E, μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα Υλοποίησης και αφού αξιολόγησε τις επικρατούσες συνθήκες και έλαβε υπόψη τον  ειδικό χαρακτήρα του κινδύνου για το εν λόγω Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, προχώρησε στην παροχή κινήτρων και συγκεκριμένα παρείχε υψηλή πρόσθετη απόδοση (WACC premium) ύψους 3,7% για το επενδυθέν στο έργο κεφάλαιο,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 22/2023, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης», με την οποία καθορίστηκε η Μεθοδολογία  Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης, κατ’ αναλογία της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής των επιτρεπόμενων εσόδων και των διατιμήσεων για τις βασικές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 240/2023, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023, με θέμα «Επικαιροποίηση και Ενημέρωση Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο.3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)»,
 • Τη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο.3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)(CBCA), και, ειδικότερα, την τελευταία τροποποίησή της, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2023, με την οποία, οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ελλάδας, ΡΑΕΚ και ΡΑΑΕΥ αντίστοιχα, αφού έλαβαν υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει το εν λόγω έργο, αναγνώρισαν και ενέκριναν μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση στο κεφαλαιουχικό κόστος του έργου με συνακόλουθη αύξηση του κόστους στον τελικό χρήστη ή/και καταναλωτή, και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 365/2023, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2023, με θέμα «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος Νο.3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και, αφού μελέτησαν ενδελεχώς το περιεχόμενο της επιστολής του Φορέα Υλοποίησης και τις επί μέρους εισηγήσεις του για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 22/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ, εκτίμησαν ότι:
 • Ως προς την εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίων (WACC) επί της Ρυθμιζόμενης Βάσης Περιουσιακών Στοιχείων του έργου, κρίνεται ότι, δεδομένης της έλλειψης ιστορικών στοιχείων για την εμπορική λειτουργία της γραμμής διασύνδεσης που να αιτιολογούν ενδεχόμενη διαφοροποίηση από τις Μεθοδολογίες Αναπροσαρμογής Εσόδων και Διατιμήσεων όλων των ρυθμιζόμενων από τη ΡΑΕΚ δραστηριοτήτων, ως ισχύουν στο εθνικό σύστημα, αυτή υποβάλλεται πρόωρα και δεν μπορεί να υιοθετηθεί,
 • Λαμβανομένης υπόψη της υψηλής πρόσθετης απόδοσης (WACC premium) που έχει ήδη χορηγηθεί, στο πλαίσιο του Κανονισμού TEN-E, ως κίνητρο για το εν λόγω έργο καθώς και της μεγάλης αύξησης στην ένταση του κεφαλαιουχικού κόστους, όπως δόθηκε με την τελευταία τροποποίηση της Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο.3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)(CBCA), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στον Φορέα Υλοποίησης να προχωρήσει με την υλοποίηση του έργου, δεν κρίνεται εύλογη η εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης για παροχή του κανονιστικού κινήτρου αναφορικά με την αναγνώριση εύλογης απόδοσης και εσόδου και ανάκτηση κατά την κατασκευαστική περίοδο, και οποιεσδήποτε δαπάνες αφορούν την περίοδο αυτή δεν θα αναγνωριστούν και/ή ανακτηθούν με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του έργου,
 • Ως προς την εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης για προσθήκη πρόβλεψης διαδικασιών αναγνώρισης των επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών του Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή της Γραμμής Διασύνδεσης, από κοινού με τη ΡΑΑΕΥ και εναρμόνιση της Απόφασης της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 22/2023 με τις αντίστοιχες προβλέψεις της μεθοδολογίας της ΡΑΑΕΥ, λαμβανομένης υπόψη της μη παροχής του κανονιστικού κινήτρου αναφορικά με την αναγνώριση εύλογης απόδοσης και εσόδου και ανάκτηση κατά την κατασκευαστική περίοδο, η εισήγηση για λήψη κοινής απόφασης μεταξύ της ΡΑΕΚ και της ΡΑΑΕΥ για την πρόβλεψη των δαπανών κατά την κατασκευαστική περίοδο του έργου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, πλην όμως κρίνεται εύλογη η λήψη τέτοιας απόφασης από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της γραμμής διασύνδεσης και μετά,
 • Αναφορικά με την εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης για την ευθυγράμμιση των ρυθμιστικών περιόδων ελέγχου, κρίνεται σκόπιμη και εύλογη η ευθυγράμμιση της διάρκειας της ρυθμιστικής περιόδου ελέγχου στα τέσσερα χρόνια αντί πέντε που εφαρμόζεται στο εθνικό σύστημα, αρχής γενομένης από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του έργου,
 • Ως προς τις εισηγήσεις του Φορέα Υλοποίησης για πρόσθετες εξασφαλίσεις σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή σημαντικής καθυστέρησης του έργου σε περίπτωση που ανακύψουν παράγοντες οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και κατασκευής της γραμμής διασύνδεσης, και οι οποίοι είναι εξωτερικοί και εκτός του ελέγχου του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης, το εν λόγω ζήτημα θα τυγχάνει ξεχωριστής εξέτασης ανά περίπτωση και δεν μπορεί να αποφασιστεί εκ των προτέρων και κατά τρόπο γενικό η διακριτική εξουσία της ΡΑΕΚ για τις περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν στο μέλλον,
 • Ως προς την εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης για καθορισμό της ωφέλιμης ζωής παγίων στα 25 έτη, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος του συνολικού κεφαλαιουχικού κόστους του έργου, όπως δόθηκε με την τελευταία τροποποίηση της Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο.3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)(CBCA), καθώς και τη μη διαφοροποίηση του πραγματικού και νομικού πλαισίου επί του οποίου λήφθηκε η Απόφαση υπ’ αριθμόν 365/2023 της ΡΑΕΚ, δεν κρίνεται εύλογος ο περιορισμός της διάρκειας της οικονομικής ζωής του έργου από τα 35 στα 25 έτη και η οποιαδήποτε διαφοροποίηση από την Απόφαση υπ’ αριθμόν 365/2023,
 • Ως προς την εισήγηση για αποσαφήνιση επί μέρους σημείων της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης, όπως του τρόπου εφαρμογής της πρόσθετης απόδοσης (WACC Premium), κρίνεται ότι αυτά διευκρινίζονται σαφώς στη Μεθοδολογία και δεν χρήζουν οποιασδήποτε περαιτέρω αποσαφήνισης,
 • Αναφορικά με τις εισηγήσεις του Φορέα Υλοποίησης για τροποποίηση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης, στο βαθμό που αυτές αφορούν αλλαγές στο λεκτικό ή στη δομή συγκεκριμένων προνοιών, για σκοπούς εναρμόνισης των μεθοδολογιών ΡΑΕΚ και ΡΑΑΕΥ, κρίνεται ότι οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις από τις εθνικές Μεθοδολογίες Αναπροσαρμογής Εσόδων και Διατιμήσεων όλων των ρυθμιζόμενων από τη ΡΑΕΚ δραστηριοτήτων, δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά το αντικείμενο της Μεθοδολογίας, αλλά, τουναντίον, ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή των εθνικών μεθοδολογιών, και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να υιοθετηθούν από τη ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 5 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)2021), και έχοντας υπόψη ότι το  υφιστάμενο Ρυθμιστικό Πλαίσιο βρισκόταν σε ισχύ και σε γνώση του Φορέα Υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ) κατά την ανάληψη από μέρους του όλων των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συμφωνία Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος Νο.3.10.2 Interconnection Between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)(CBCA), για όλους τους πιο πάνω λόγους και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τον καθορισμό της διάρκειας εκάστης Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου στα τέσσερα χρόνια, αρχής γενομένης από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του έργου.
 2. Ότι, στη βάση των ενώπιον της ΡΑΕΚ στοιχείων, δεν διαπιστώνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 22/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ αναφορικά με τη Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Γραμμής Διασύνδεσης.
 3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον ΑΔΜΗΕ, στη ΡΑΑΕΥ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.