Αρ. Απόφασης: 192/2019

Ημερομηνία: 27/07/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

 
Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση από την εταιρεία K.S. Koutrafas Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,056MWp, στο Φ/Σχ. 28/30, τεμάχια 197, 200, 204, 229, 230, 234 και 235, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας.
 
Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας K.S. Koutrafas Solar Ltd Ltd και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να χορηγήσει Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία K.S. Koutrafas Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,056MWp, στο Φ/Σχ. 28/30, τεμάχια 197, 200, 204, 229, 230, 234 και 235, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία K.S. Koutrafas Solar Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  3. Η Άδεια θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.