Αρ. Απόφασης: 131/2019
 
Ημερομηνία: 28 Μαίου 2019

Θέμα: Έγκριση των Παραμέτρων που Υπέβαλε ο ΔΣΔ για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2019

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου. 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης ‘Εκδοση 1.1. 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/162-2019, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2019, προς τον ΔΣΔ, με την οποία ζητήθηκε η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση οι υπολογιζόμενοι Συντελεστές Απωλειών Διανομής στη βάση της εγκεκριμένης μεθοδολογίας με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 192/2017.
 • Την επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/214, ΔΔ/409 ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019, προς απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, με την οποία υπέβαλε για έγκριση τους προτεινόμενους μηνιαίους συντελεστές απωλειών του Συστήματος Διανομής για το 2019,
 • Την επιστολή του ΔΣΔ με στοιχεία ΔΔ/214, ΔΔ/409 ημερομηνίας 26 Μαΐου 2019, με την οποία υπέβαλε για έγκριση διορθωμένους προτεινόμενους μηνιαίους συντελεστές απωλειών του Συστήματος Διανομής για το 2019.
   
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την έγκριση των Συντελεστών Απωλειών Διανομής του Συστήματος Διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) για το 2019, ως εξής:
Περίοδος συναλλαγών 2019 DLF MV DLF LV
Ιανουάριος 1.289% 2.785%
Φεβρουάριος 1.253% 2.711%
Μάρτιος 1.210% 2.615%
Απρίλιος 1.205% 2.600%
Μάιος 1.270% 2.746%
Ιούνιος 1.335% 2.894%
Ιούλιος 1.481% 3.128%
Αύγουστος 1.459% 3.167%
Σεπτέμβριος 1.382% 2.991%
Οκτώβριος 1.260% 2.720%
Νοέμβριος 1.224% 2.638%
Δεκέμβριος 1.263% 2.723%
Ετήσιος 1.320% 2.855%
 1. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 2. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.