Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και η Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2022 (ΚΔΠ 107/2022) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη Διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς», ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι κατά τη Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 02/2022 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου που αφορά τη Τροποποιητική Έκδοση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022-2031 και η οποία διήρκησε από τις 5 Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2022, δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.