Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016] έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019 προκήρυξη για πλήρωση της πιο κάτω θέσης εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.
 
Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “An Integrated Platform for increased FLEXibility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources” και ακρωνύμιο “FLEXITRANSTORE” (χρηματοδότηση Horizon 2020 - Competitive Low-Carbon Energy).
 
Αρ. Γνωστοποίησης  Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
3/2019 1 (μία)
Ερευνητικού Συνεργάτη 
(Ηλεκτρολογική Μηχανική)
Α9
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης, την Περιγραφή Εργασίας, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Θέσεις Εργασίας.