Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», η οποία διήρκησε από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και τις 13 Απριλίου 2021.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη δημόσια διαβούλευση.

Τονίζεται ότι στο Γενικό Πίνακα που ακολουθεί έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών.

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη απόφασης η οποία, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθεί.