Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (ΓΚΠΔ). Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη οδηγία περί της Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (95/46/ΕΚ) καθώς και την Κυπριακή Νομοθεσία "Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001".

H ΡΑΕΚ έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η ΡΑΕΚ εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο μπορεί να αποκαλύψει σε άλλες αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Ποια δικαιώματα θα έχουν τα φυσικά πρόσωπα με βάση το ΓΚΠΔ;
Ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ο ΓΚΠΔ επηρεάζει όλους τους οργανισμούς είναι μέσω του νέου διευρυμένου συνόλου δικαιωμάτων που παρέχει σε φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, δυνάμει του ΓΚΠΔ τα υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, ένστασης, εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και υποβολής καταγγελίας. 

Σε περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα έχουν ασκήσει οποιοδήποτε ή σύνολο των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων τους και δεν έχουν ικανοποιηθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΡΑΕΚ χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο http://www.dataprotection.gov.cy/

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα,  με την υποβολή παραπόνου στο www.cera.org.cy ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο dataprotection@cera.org.cy ή με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση Λεωφ. Γρ. Διγενή 81-83, 1080 Λευκωσία (με παραλήπτη: Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων ΡΑΕΚ) ή στo τηλ. 22666363.