Μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), που αφορά εναρμονιστική υποχρέωση της Κύπρου και βασίζεται στο «Μοντέλο Στόχος» (Target Model) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την αγορά ηλεκτρισμού, η οποία διεξήχθη από τις 16 Μαΐου 2022 μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2022, η ΡΑΕΚ είχε δώσει οδηγίες στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) να προχωρήσει σε δεύτερη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της ΑΑΗ. Σκοπός ήταν, μεταξύ άλλων, να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους Συμμετέχοντες και τους εν δυνάμει Συμμετέχοντες για συστηματική συμμετοχή έτσι ώστε να είναι εφικτός ο πλήρης έλεγχος των λειτουργιών της ΑΑΗ σε επίπεδο ΔΣΜΚ και σε επίπεδο Συμμετεχόντων καθώς επίσης και εξοικείωσης με όλα τα προσφερόμενα εργαλεία, λογισμικά και διαδικασίες.

Ο ΔΣΜΚ προέβη σε δεύτερη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της ΑΑΗ από τις 17 Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2022. Ο ΔΣΜΚ υπέβαλλε στη ΡΑΕΚ καθ’ όλη την πιο πάνω περίοδο εβδομαδιαίες ενημερωτικές εκθέσεις καθώς και με το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ σχετικά με τα ευρήματά του.

Η ΡΑΕΚ στη βάση των ευρημάτων του ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι:
  • Η υλοποίηση του λογισμικού συστήματος διαχείρισης της αγοράς ηλεκτρισμού, market management system (MMS), και των διεπαφών του με όλα τα υπόλοιπα συστήματα ακόμη δεν έχει φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να τεθεί σε πραγματική λειτουργία καθώς χρειάζεται να υλοποιηθούν αλλαγές στο λογισμικό MMS που προέκυψαν από τις δύο δοκιμαστικές περιόδους, να πραγματοποιηθεί η υλοποίηση και ο έλεγχος όλων των νέων λειτουργικοτήτων ή/και προσθηκών και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση και ο έλεγχος όλων των λειτουργικοτήτων που εκκρεμούν,
  • Καταλυτικό ρόλο στο όλο εγχείρημα διαδραματίζει η υποχρέωση αμεροληψίας του ΔΣΜΚ, ως Λειτουργού της Αγοράς, όπου με βάση τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) ο ΔΣΜΚ έχει διαχωριστεί νομικά πλήρως από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχει καταστεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όμως οι Κανονισμοί οι οποίοι ρυθμίζουν σειρά θεμάτων που αφορούν τον ΔΣΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της αμεροληψίας του προσωπικού του, δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. Ο ΔΣΜΚ, με βάση την πληροφόρηση που έχει δώσει στη ΡΑΕΚ, δεν μπορεί να διασφαλίσει το κριτήριο της αμεροληψίας καθώς στελεχώνεται από προσωπικό της ΑΗΚ για το οποίο δεν έχουν εγκριθεί ακόμη όλοι οι προβλεπόμενοι Κανονισμοί,
  • Η στελέχωση του ΔΣΜΚ με προσωπικό βάρδιας για τη λειτουργία της ΑΑΗ είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η αγορά ηλεκτρισμού να μπορεί να λειτουργεί σε συνεχή βάση. Το εν λόγω προσωπικό δεν έχει ακόμη προσληφθεί για να εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε περιβάλλον ΑΑΗ,
  • Η ποιότητα και αξιοπιστία των μετρητικών δεδομένων είναι σημαντική προϋπόθεση για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της ΑΑΗ. Από την ενημέρωση του ΔΣΜΚ τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) δεν είναι επαρκή ούτε ικανοποιητικά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μηνιαία εκκαθάριση που απαιτείται με βάση τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρισμού, παρόλο το γεγονός ότι το λογισμικό σύστημα διαχείρισης μετρητικών δεδομένων (meter data management system (MDMS), βρίσκεται σε λειτουργία από τα μέσα του 2021.
Επιπλέον ο ΔΣΜΚ έχει πληροφορήσει τη ΡΑΕΚ ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση σε περιβάλλον AAH, πριν την ολοκλήρωση των πιο πάνω εκκρεμοτήτων και ότι δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να εκτιμήσει με ακρίβεια τον χρονικό ορίζοντα επίλυσης αυτών.
 
Μετά την επίλυση των προαναφερόμενων εκκρεμοτήτων, θα χρειαστεί επιπλέον δοκιμαστική λειτουργία της ΑΑΗ για την οποία θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τη ΡΑΕΚ σε κατοπινό στάδιο.

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση των πιο πάνω, οι Συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται μέσω των επιμέρους ελέγχων και δοκιμών που θα διενεργεί ο ΔΣΜΚ. Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στη δοκιμαστική πλατφόρμα του λογισμικού MMS ώστε να συνεχίσουν τις δοκιμές της λειτουργικότητας των συστημάτων που αναπτύσσουν με το λογισμικό MMS.

Η ΡΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες προς τον ΔΣΜΚ όπως:
  • μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς καταθέσει άμεσα στη ΡΑΕΚ χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την επίλυση των πιο πάνω εκκρεμοτήτων,
  • εκδώσει σχετική αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το θέμα ενημερώνοντας άμεσα τους Συμμετέχοντες στην δοκιμαστική λειτουργία της ΑΑΗ για τον προγραμματισμό των επιμέρους ελέγχων και δοκιμών που θα διενεργεί μέχρι την ολοκλήρωση όλων των δομικών αλλαγών που απαιτούνται στη πλατφόρμα του λογισμικού MMS.
Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω αβεβαιότητες η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει σε δομικές αλλαγές στη Μεταβατική Ρύθμιση για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής νέων Συμμετεχόντων.