Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Κανονισμών για Κατάργηση και Αντικατάσταση των «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Δείκτες Απόδοσης) Κανονισμών του 2005» (ΚΔΠ 571/2005), η οποία διήρκησε από τις 02 Αυγούστου 2019 μέχρι και τις 02 Σεπτεμβρίου 2019.
 
Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Στον Γενικό Πίνακα, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί στη τυποποιημένη μορφή που είχε ζητηθεί και ως εκ τούτου αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό. 
 
Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια και όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας.
 
Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Κανονισμών στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 
Περαιτέρω, αφού τα σχετικά σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στην λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.
 
Συνοπτικά, παρατίθενται πιο κάτω, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια, ήτοι:
  1. First Electric Ltd
  2. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
  3. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)
  4. Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Προμήθειας ΑΗΚ
  5. Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Διανομής ΑΗΚ 
  6. Γενικό Διευθυντή ΑΗΚ (ΓΔ ΑΗΚ)
     
Γενικά, έχουν συνολικά υποβληθεί 91 σχόλια όπως καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που ακολουθεί.