Όσοι υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση των μόνιμων θέσεων στη ΡΑΕΚ για τη θέση Λειτουργού Διοίκησης (5/2020) που είναι προγραμματισμένες το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 και τις θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (4/2020) που είναι προγραμματισμένες το Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το εγκεκριμένο αναθεωρημένο Πρωτόκολλο για διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία που επισυνάπτεται.
 
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρωτόκολλο θα επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο ΜΟΝΟ σε όσους υποψηφίους προσκομίσουν rapid-test εντός 72 ωρών πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης με αρνητικό αποτέλεσμα και σε όσους προσκομίσουν δεόντως συμπληρωμένη την «Υπεύθυνη Δήλωση» (Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου για τις θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού(4/2020) και Παράρτημα ΙΙ για τη θέση Λειτουργού Διοίκησης (5/2020). Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που αξιολογηθεί ότι υποψήφιος παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα που παραπέμπουν σε ενδείξεις για πιθανότητα κρούσματος κορωνοϊού δεν θα επιτραπεί η είσοδος του στο Εξεταστικό Κέντρο.
 
Όσοι υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις καλούνται επίσης να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για τυχόν περαιτέρω ανακοινώσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τα μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.
 
Τέλος, επαναλαμβάνεται  ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο εξεταστικό κέντρο της επιστολής που έχει αποσταλεί από τη ΡΑΕΚ στους υποψηφίους που κλήθηκαν στις γραπτές εξετάσεις.