Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Κανονισμών με θέμα «οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών) Κανονισμοί».

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια Διαβούλευση, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στη σχετική διαβούλευση.

Τονίζεται ότι στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών.

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Κανονισμών στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.