Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών των επιχειρήσεων φυσικού αερίου», η οποία διήρκησε από τις 22 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2020.

Στο Γενικό Πίνακα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ακολούθως η θέση της ΡΑΕΚ επ’ αυτών. 

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη απόφασης η οποία, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθεί.