Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι πρόνοιες του Περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο του 2021 (Ν.129(Ι)/2021), ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2023, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων:
 
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
1/2023 1 (μία) Μηχανικός Ενέργειας (Μηχανολόγος) Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
2/2023 1 (μία) Μηχανικός Ενέργειας (Ηλεκτρολόγος) Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
3/2023 3 (τρεις) Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Α2-Α5-Α7(ii)
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη των πιο πάνω θέσεων, τα Σχέδια Υπηρεσίας, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.