Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων για "παράνομη μεταπώληση και διανομή ρεύματος σε εστίες και εμπορικά κέντρα" επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το ισχύον νομικό πλαίσιο με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την αποφυγή οποιονδήποτε άνομων "ακούσιων" ή άλλων ενεργειών από πλευράς οποιουδήποτε.
 
Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), η ΡΑΕΚ δύναται με απόφασή της, να κατατάσσει ένα σύστημα, το οποίο διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε γεωγραφικά περιορισμένο βιομηχανικό ή εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών και το οποίο, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων διατάξεων του Νόμου, δεν εφοδιάζει οικιακούς καταναλωτές, ως κλειστό σύστημα διανομής. Η κατάταξη αυτή μπορεί να γίνει μόνο εφόσον  για συγκεκριμένους τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας, οι δραστηριότητες ή οι παραγωγικές διεργασίες των χρηστών του εν λόγω συστήματος είναι ενοποιημένες, ή σε περίπτωση που το εν λόγω σύστημα διανέμει ηλεκτρική ενέργεια κατά κύριο λόγο στον ιδιοκτήτη ή τον φορέα εκμετάλλευσης του συστήματος ή στις συναφείς επιχειρήσεις.
 
Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα κλειστά συστήματα διανομής θεωρούνται ως συστήματα διανομής και ο φορέας εκμετάλλευσής τους υποχρεούται να εξασφαλίσει άδεια Διαχειριστή Κλειστού Συστήματος Διανομής (ΔΚΣΔ) δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 του Νόμου.
 
Η ΡΑΕΚ δύναται να εξαιρεί τον φορέα εκμετάλλευσης ενός κλειστού συστήματος διανομής από συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά:
  • με την προμήθεια της ενέργειας που χρησιμοποιεί για να καλύπτει απώλειες ενέργειας και τις επικουρικές υπηρεσίες μη σχετικές με τη συχνότητα στο σύστημά τους,
  • με τα τιμολόγια ή τις μεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισμό τους,
  • με την προμήθεια υπηρεσιών ευελιξίας,
  • με τη μη κατοχή, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, και
  • με τη μη κατοχή, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕΚ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν αίτημα στη ΡΑΕΚ για κατάταξη του συστήματος ως κλειστό σύστημα διανομής, προς αποφυγή οποιονδήποτε παραβατικών ενεργειών και για σκοπούς διασφάλισης των συμφερόντων των καταναλωτών.