Στη βάση του Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID 19) Διατάγματος ημερομηνίας 26/08/2020, ο φορέας υλοποίησης των γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις 03-08/2019 για διορισμό στη ΡΑΕΚ, έχει προβεί σε επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία, για το οποίο αναμένεται έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις την 5ην Σεπτέμβριου 2020, να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων για οποιαδήποτε ενημέρωση σε σχέση με το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο.