Δημοσιεύεται η ανάλυση των συγκεντρωτικών σχολίων τα οποία λήφθηκαν κατά τη Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 05/2017 «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του Λογισμικού MDMS (Meter Data Management System)», η οποία διήρκησε από τις 25 Αυγούστου 2017 μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη  διαβούλευση. Στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια τα σχόλια που έχουν υποβληθεί. 

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ο οποίος ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος που υπέβαλε σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης. 

Η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στη λήψη σχετικών αποφάσεων οι οποίες, στα πλαίσια διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν.